Projekt


Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja

Zisti viac

Generácia 21


Sme skupina Trnavčanov, ktorým záleží na tom, aby naše mesto napredovalo. Aby bolo stále lepšie a transparentnejšie. Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré získalo výsady slobodného kráľovského mesta. Chceme preto, aby naše mesto budovalo na tejto histórii a aj v súčasnosti udávalo smer. Aby bolo príkladom v tom ako má fungovať moderná samospráva v 21. storočí.

Čo chceme dosiahnuť?


Rozvoj

Bola nám sľubovaná lepšia Trnava, ale naše mesto aj naďalej stagnuje. Súčasná situácia iba potvrdzuje, že nestačí robiť to isté, čo predchádzajúca garnitúra a iba to lepšie propagovať na sociálnych sieťach. Trnava si zaslúži viac. Chceme naozaj lepšiu Trnavu.

Transparentnosť

Požadujeme aplikovať transparentnosť do všetkých úrovní mesta. Napríklad do správy mestského majetku, aby sme neustále neboli svedkami rôznych nezmyselných dodatkov starých zmlúv.

Informovanosť

Zvýšenie informovania občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja


Máte záujem vedieť, ako obstaráva Vaša obec / mesto?

O tom všetkom sa môžete dozvedieť viac z nášho Projektu.


Projekt „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“ vznikol v snahe o zvýšenie povedomia občanov o zverejňovaných informáciách samosprávy o verejných obstarávaniach v trnavskom regióne. Naše občianske združenie Generácia 21 sídliace v Trnave v snahe o skvalitňovanie života obyvateľov trnavského regiónu má záujem, aby samosprávy zverejňovali informácie a nielen tie, ktoré sú zo zákona povinné zverejňovať, stále lepšie a transparentnejšie.

Preto sme sa zapojili do Operačného programu Efektívna verejná správa vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložilo naše občianske združenie ešte v roku 2018 návrh Projektu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky našu žiadosť a tým aj návrh nášho Projektu schválilo a s podporou z Európskeho sociálneho fondu dalo zelenú našej snahe o väčšiu transparentnosť a informovanie občanov.

Náš Projekt sme realizovali od marca 2019 až do februára 2020 vzájomnou spoluprácou nášho občianskeho združenia Generácia 21 a viacerých samospráv, konkrétne Mesta Hlohovec, Mesta Leopoldov a Obce Horná Krupá, ako aj ďalších spolupracujúcich subjektov – Syope Trnava, o.z., Urban Action, o.z., Slovenská obchodná a priemyselná komora, Patrik Pokorný – TRNAVA MEDIA (prevádzkuje web „Trnava live“).

Naše občianske združenie Generácia 21 realizovalo Projekt každodenným úsilím svojich 9 zamestnancov za účelom analyzovať aktuálnu situáciu a potreby v oblasti transparentnosti v samosprávach a následne navrhnúť:

 1. konkrétne odporúčania pre samosprávy;
 2. IT nástroj na zvyšovanie transparentnosti.

Podstatou nášho Projektu je predovšetkým to, aby samosprávy dokázali zvýšiť informovanosť občanov najmä o:

 • verejných obstarávaniach verejných služieb;
 • výsledných zmluvách obecnej alebo mestskej samosprávy;
 • celej realizácii uzatvorených zmlúv dodávkami tovaru, služieb či prác
 • konkrétnymi a dostupnými možnosťami samospráv na mimovládnej úrovni.

Po využití nášho Projektu obecnou či mestskou samosprávou by tak občania mali mať k dispozícii informácie o verejných službách už od prvej zmienky o nich až po ich úplnú realizáciu. Občan sa má dozvedieť najmä o tom:

 • kto rozhodol o verejnej službe a prečo takto rozhodol;
 • ako bola verejná služba naplánovaná a ako bola obstaraná;
 • ktorý dodávateľ vyhral, ako a prečo vyhral;
 • aká zmluva bola uzatvorená, ako a či bola menená alebo dopĺňaná;
 • a ako bola zmluva naplnená v praxi, v akom čase, za akých podmienok a v akej kvalite.

Projekt sme uskutočnili postupnou prípravou týchto jednotlivých výstupov:

 1. najprv sme analyzovali aktuálny právny stav samosprávnych kompetencií v oblasti verejných služieb, právny stav procesov a postupov verejného obstarávania a tiež právny stav zverejňovania informácií o zmluvách a ich plnení obecnou či mestskou samosprávou;
 2. potom sme analyzovali, ako v skutočnosti spolupracujúce samosprávy zverejňujú sledované informácie o verejných službách, a to samostatne pre Mesto Hlohovec, samostatne pre Mesto Leopoldov a samostatne pre Obec Horná Krupá, a následne sme zistené výsledky všetkých 3 samospráv porovnali v ďalšej samostatnej komparatívnej analýze;
 3. ďalej sme urobili prieskum o tom, ako verejnosť vo všeobecnosti vníma reálne zverejňovanie sledovaných informácií samosprávou obcí a miest;
 4. na základe analýzy právneho stavu a zistenia skutočného stavu sme pre každú spolupracujúcu samosprávu navrhli systém odporúčaní na zlepšenie zverejňovania sledovaných informácií;
 5. popritom sme propagovali náš Projekt formou informačných brožúr;
 6. medzitým sme uskutočnili 3 samostatné semináre pre pracovníkov Mesta Hlohovec, Mesta Leopoldov a Obce Horná Krupá, na ktorých sme nielen informovali o našom Projekte a o analyzovaných skutočnostiach, ale poskytli sme pracovníkom týchto samospráv priamy priestor na diskusiu aktuálneho stavu a navrhovaných riešení;
 7. tiež sme realizovali v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trnave workshop pre verejnosť, na ktorom sme predstavili náš Projekt a jeho prínos pre transparentnosť samospráv;
 8. na záver Projektu sme skompletizovali našu webovú stránku o Projekte pre verejnosť, aby bola viac informovaná o detailoch Projektu, a pritom sme vytvorili aj spoločnú informačnú platformu so všetkými spolupracujúcimi subjektami, ktorou oboznamujeme verejnosť so zverejňovanými informáciami o verejných službách;
 9. významným výsledkom Projektu je aj spomenutý IT nástroj, ktorý môže pomôcť samosprávam transparentnejšie publikovať potrebné informácie.


So všetkými našimi analýzami a odporúčaniami pripravenými v rámci nášho Projektu sa môžete oboznámiť na našej webovej stránke. V týchto výstupoch nášho Projektu sme najmä zistili niekoľko praktických záverov, ktoré Vám chceme na tomto mieste predstaviť.


Zistili sme, že žiadny zákon nereguluje jednotne celý priebeh obstarania verejných služieb samosprávou. Právne predpisy ukladajú samosprávam len izolované a čiastkové povinnosti, mnoho potrebných informácií samosprávy zverejňujú alebo môžu zverejňovať len dobrovoľne. Žiadna samospráva však prehľadne a úplne neinformuje svojich občanov o celom životnom cykle verejnej služby, hoci jej to žiadny predpis nezakazuje. Náš Projekt umožňuje samosprávam porozumieť, ako majú transparentne občanov informovať úplne a prehľadne:

 1. o celom osude jednotlivej zákazky;
 2. o všetkých zákonom vyžadovaných aj ostatných potrebných údajoch o verejných službách;
 3. o participácii, plánovaní, obstarávaní, zmluvných vzťahoch a realizácii zákaziek;
 4. o širších možnostiach interakcie s občanmi pri celom životnom cykle verejnej služby.

Náš Projekt však úplne nekončí uplynutím posledného dňa februára 2020. Jeho závery a poznatky sú aktuálne aj naďalej, a to dokonca aj potom, čo sa niektoré právne predpisy zmenia. Nosná myšlienka pre územné samosprávy určite zostane: snažiť sa informovať svojich občanov v maximálnej možnej miere o svojej činnosti a komunikovať s nimi, potom je aj pre samotné samosprávy táto činnosť jednoduchšia a efektívnejšia.

V rámci Projektu sme pripravili vyššie spomenuté výstupy. Fotografie zo seminárov a workshopu nájdete priamo pod článkom. Pre návštevníkov našej webovej stránky je väčšina z ostatných výstupov pripravená na stiahnutie, pre bližšie oboznámenie sa s nimi a s Projektom, v špeciálnej podstránke tohto webu. Pokiaľ by mal niekto záujem o ďalšie informácie o Projekte a jeho výsledkoch, budeme veľmi radi. Kontaktujte nás v takom prípade na nižšie uvedených kontaktoch.


Tento článok reprezentuje výlučne aktivitu autorov a Európska únia ani Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nezodpovedajú za akékoľvek využitie informácií obsiahnutých v tomto článku.


Zúčastnite sa našich seminárov


GalériaDokumenty na stiahnutie


Analýza legislatívy
Stiahnuť

Analýza - mesto Hlohovec
Stiahnuť

Analýza - mesto Leopodov
Stiahnuť

Analýza - obec Horná Krupá
Stiahnuť

Informačná brožúra
Stiahnuť


IT nástroj
Stiahnuť

Kontakt


Sídlo: Námestie SNP 270/3 91701 Trnava
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Peter Pacalaj